Grillo på Instagram Grillo på Facebook
Grillo Catering
Grillo Catering
 
 
 

Salgsbetingelser

 
 

1. Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

2. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

3. Partene

Selger er Grillo Catering AS, Sigerfjordvegen 376, 8406 Sortland, post@grillo.no, 76123861, 997077903, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

4. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

6. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir bestilt av kjøperen.

7. Levering og forsinkelse

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Levering skjer i henhold til oppsatt kjøreplan, men selger tar forbehold om mulige forsinkelser. Forsinkelser utover 30 minutter fra oppsatt kjøreplan skal varsles av selger via sms til kjøpers oppgitte mobilnummer. Kjøper kan kreve kjøpet hevet om levering ikke finner sted innen midnatt den avtalte leveringsdagen.

Selger har rett til å avlyse oppsatte turer ved for lite booking, eller hvis vær- eller føreforhold gjør det vanskelig.

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

9. Angrerett

Kjøper kan angre kjøpet og kreve det hevet dersom det meldes selger på e-post innen kl 05.00 leveringsdagen.

10. Manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Kjøper må kontrollere de mottatte varene ved overlevering fra sjåføren. Dersom selgeren ikke leverer varen i henhold til bestillingen, må kjøper gi beskjed til sjåføren om dette. Kjøper vil da få refundert sin betaling på de varer som mangler. Refusjonen skal gjøres innen 48 timer etter leveringen. Kjøperen taper sin rett til å kreve refusjon om han eller hun ikke gjør sjåføren oppmerksom på mangelen ved levering.

11. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Kjøper kan ved levering kreve kjøpet hevet dersom de mottatte varene har store avvik fra det som er bestilt. Med store avvik menes her avvik fra den kvalitet som det gis inntrykk av på selgers bestillingsportal, eller med mangelfull levering tilsvarende 50% eller mer av kjøpesum.

12. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke møter til oppgitt tid for henting av varen som er kjøpt, vil varen bli tatt med tilbake tilbake til selgers produksjonssted. Der oppbevares varen i 48 timer, hvor den fortsatt kan hentes av kjøper. Etter dette destrueres varen og selger har ingen videre forpliktelser knyttet til kjøpet

13. Personopplysninger

Alle personopplysninger blir behandlet i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Les mer om dette i et eget kapittel nedenfor.

14. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

 

Personvernerklæring

 
 

1. Innledning

Vi er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Det kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser.

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2. Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Den informasjon du oppgir når du sender inn et av kontaktskjemaene på våre nettsider, eller den informasjon som er nødvendig for å opprette og betjene et kundeforhold.
 • Kjøpsinformasjon: Informasjon som vi har fått i forbindelse med kjøp av tjenester, produkter eller inngåelse av avtaler.
 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har vært i kontakt med oss, som eposter sendt mellom oss.

3. Hva vi bruker personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

 1. Kontaktskjemaer: Vi bruker opplysningene du gir i kontaktskjemaene på våre nettsider til å levere tjenesten du etterspør, gi et tilbud eller besvare din henvendelse til oss.
 2. Kundeforhold: Vi bruker opplysningene dersom du aksepterer et tilbud eller på annen måte oppretter et kundeforhold hos oss.
 3. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du har gitt til å yte service, administrere ditt kundeforhold og til å oppfylle de avtaler vi har inngått.

4. Hvem vi deler personopplysningene med

Vi deler ikke personopplysningene med andre, med følgende unntak:

 • Regnskapsfører og revisor.
 • Lovpålagt deling av personopplysninger til offentlig myndighet.
 • Spesielle tilfelle der det på forhånd foreligger et samtykke fra deg.

5. Hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Opplysninger om deg: Hvis du har sendt oss en henvendelse via kontaktskjemaer eller epost, vil vi slette opplysningene senest 12 måneder etter siste henvendelse, med mindre det er opprettet et kundeforhold hos oss eller du ber oss om å lagre opplysningene. Er du kunde, vil opplysningene lagres så lenge bokføringsloven krever. Opplysningene kan likevel oppbevares lenger, hvis det er en pågående klage eller tvist. Opplysningene kan oppbevares anonymisert så lenge det er behov for statistisk bruk.
 • Kjøpsinformasjon: Kjøpsinformasjon vil bli oppbevart så lenge bokføringsloven krever. Deretter vil informasjonen bli anonymisert og oppbevart så lenge det er behov for statistisk bruk.

6. Dine rettigheter

Du kan ha rett til å be oss om å:

 • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
 • Oppdatere dine personopplysninger.
 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger.
 • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

7. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

8. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Tore Willassen

Telefonnummer: 76123861

E-post: post@sushiexpressen.no

Adresse: Sigerfjordveien 376, 8400 Sortland